افتخار ما،

تربیت هزاران متخصص

با تیم مجتمع آشنا شوید

اشکان محمدنژاد

مسئول IT

ابراهیم اصغری

موسس مجتمع

.....

مسئول آموزش